آزمون 90 -SCL

در زیرقسمتی از مسائل و مشکلاتی که گاهی اوقات مردم باآنها روبرو می شوند آمده است. لطفاً هر یک از سؤالات را به دقت بخوانید و پاسخ دهید که این مسئله یا مشکل در طی هفته گذشته تا به امروز چه اندازه ( هیچ ، کمی ، تا حدی ، زیاد ، بسیار زیاد ) باعث ناراحتی شما شده است.

1- آیا از هفته گذشته تا به امروز سر درد داشته اید؟(Required)
2- آیا از هفته گذشته تا به امروز عصبی بوده اید ازداخل بدن احساس لرزش داشته اید؟(Required)
3- آیا از هفته گذشته تا به امروز افکار ، عقاید یاکلمات ناخوشایند و نامربوطی مرتباً وارد ذهن شما شده اند که رهایتان نکند؟(Required)
4- آیا از هفته گذشته تا به امروزدچار ضعف ، بیحالی و یا سرگیجه بوده اید؟(Required)
5- آیا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به روابط زناشویی بی میل شده اید؟(Required)
6- آیا از هفته گذشته تا به امروز ایرادگیر و بهانه جو شده اید؟(Required)
7- آیا از هفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشته اید که شخص دیگری می تواند افکار شما را از راه دور کنترل کند؟(Required)
8- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دیگران باعث ناراحتیها و گرفتاریهای شما هستند؟(Required)
9- آیا از هفته گذشته تا به امروز فراموشکار شده اید؟(Required)
10- آیا از هفته گذشته تا به امروز درکارها بی توجه و بی دقت شده اید؟(Required)
11- آیا از هفته گذشته تا به امروز دلخور و یا عصبانی شده اید؟(Required)
12- آیا از هفته گذشته تا به امروز درد در ناحیه قلب یا سینه داشته اید؟(Required)
13- آیا از هفته گذشته تا به امروز از رفتن به جاهای باز یا خیابان احساس ترس کرده اید؟(Required)
14- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زور و بنیه سابق را ندارید و زود خسته می شوید؟(Required)
15- آیا از هفته گذشته تا به امروزاین فکر به ذهنتان آمده که به زندگی خود خاتمه دهید؟(Required)
16- آیا از هفته گذشته تا به امروز صداهایی به گوشتان می آید که دیگران نمی توانستند آنها را بشنوند؟(Required)
17- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس لرزش دراندام بدن خود داشته اید؟(Required)
18- آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که به بیشتر مردم نمی شود اعتماد کرد؟(Required)
19- آیا از هفته گذشته تا به امروز زود به گریه افتاده اید؟(Required)
20- آیا از هفته گذشته تا به امروز بی اشتها شده اید؟(Required)
21- آیا از هفته گذشته تا به امروز در روابط اجتماعی و یادر رابطه با دیگران احساس خجالت کرده اید؟(Required)
22- آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که در یک بن بست گیر کرده اید که راه پس و پیش ندارید؟(Required)
23- آیا از هفته گذشته تا به امروز ناگهان و بدون دلیل دچار ترس شده اید؟(Required)
24- آیا از هفته گذشته تا به امروز طوری عصبانی شده اید که نتوانید جلو خودتان رابگیرید ( باصطلاح از کوره در رفته اید)؟(Required)
25- آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که بترسید تنها از خانه بیرون بروید؟(Required)
26- آیا از هفته گذشته تا به امروز برای هرچیز کوچکی خود را سرزنش کرده اید؟(Required)
27- آیا از هفته گذشته تا به امروز کمر درد داشته اید؟(Required)
28- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ایدکه کارهایتان پیشرفت نمی کند؟(Required)
29- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس تنهائی کرده اید؟(Required)
30- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس غمگینی داشته اید؟(Required)
31- آیا از هفته گذشته تا به امروز برای هر چیز به شدت نگران و دلواپس شده اید ؟(Required)
32- آیا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به همه چیزبی علاقه شده اید؟(Required)
33- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس ترس داشته اید؟(Required)
34- آیا از هفته گذشته تا به امروز حساس و زودرنج شده اید؟(Required)
35- آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که سایرین از افکار خصوصی شما که به کسی نگفته اید با خبر می شوند؟(Required)
36- آیا از هفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشته باشید که دیگران شما را درک نمی کنند و یا با شماهمدردی نمی کنند؟(Required)
37- آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس راداشته اید که مردم نسبت به شمامهربان نیستند یا شمارا دوست ندارند؟(Required)
38- آیا از هفته گذشته تا به امروز برای اینکه کارها را درست انجام بدهید مجبور بوده اید آهسته کار کنید؟(Required)
39- آیا از هفته گذشته تا به امروز تپش قلب داشته اید؟(Required)
40- آیا از هفته گذشته تا به امروز حالت تهوع یادل بهم خوردگی داشته اید؟(Required)
41- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس حقارت داشته اید یا خود را از دیگران کمتر یاپایین تر حس کرده اید؟(Required)
42- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس درد و کوفتگی در عضلات بدنتان داشته اید؟(Required)
43- آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که دیگران شمارا زیر نظر دارند یا درباره شما حرف می زنند ؟(Required)
44- آیا از هفته گذشته تا به امروز در بخواب رفتن مشکل داشته اید؟(Required)
45- آیا از هفته گذشته تا به امروز وقتی کاری را انجام می دادید مجبور بوده اید آن را چند بار تکرار کنید تامطمئن شوید درست انجام داده اید؟ مثلاً دررا چند بار امتحان کنید که ببینید بسته است یا خیر ؟(Required)
46- آیا از هفته گذشته تا به امروز در تصمیم گرفتن مشکل داشته اید؟(Required)
47- آیا از هفته گذشته تا به امروز از مسافرت با اتوبوس یا قطار احساس ترس کرده اید؟(Required)
48- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس تنگی نفس داشته اید؟(Required)
49- آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار حالت گر گرفتگی یا سرما شده اید؟(Required)
50- آیا از هفته گذشته تا به امروز مجبور بوده اید بعضی کارها را نکنید یا بعضی جاها نروید؟(Required)
51- آیا از هفته گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که حس کنید مغزتان کار نمی کند؟(Required)
52- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید بدنتان خواب می رود یا گزگز ( مورمور) می شود؟(Required)
53- آیا از هفته گذشته تا به امروز در گلویتان احساس گرفتگی کرده اید مثل چیزی درگلویتان گیر کرده باشد؟(Required)
54- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نسبت به آینده امید خود را از دست داده اید؟(Required)
55- آیا از هفته گذشته تا به امروز تمرکز حواس نداشته اید؟ یعنی در جمع کردن حواس خود روی کارها مشکل داشته اید؟(Required)
56- آیا از هفته گذشته تا به امروز در بعضی از قسمتهای بدن خود احساس ضعف و سستی داشته اید؟(Required)
57- آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار فشارهای روحی و گرفتگی بوده اید؟(Required)
58- آیا از هفته گذشته تا به امروز در دست ها و پاها احساس سنگینی کرده اید ؟(Required)
59- آیا از هفته گذشته تا به امروز زیاد به فکر مرگ ومردن بوده اید؟(Required)
60- آیا از هفته گذشته تا به امروز پرخوری داشته اید؟(Required)
61- آیا از هفته گذشته تا به امروز وقتی مردم به شما نگاه می کنند یا درباره شما حرف می زنند احساس ناراحتی می کنید؟(Required)
62- آیا از هفته گذشته تا به امروز افکاری به ذهنتان آمده که حس کنید مال خودتان نیست و دیگران آنها را توی مغز شما گذاشته اند؟(Required)
63- آیا از هفته گذشته تا به امروز در خودتان میل شدیدی به آزار رساندن و زدن دیگران احساس کرده اید؟(Required)
64- آیا از هفته گذشته تا به امروز بعضی صبحها زودتر از حد معمول بیدار شده اید؟(Required)
65- آیا از هفته گذشته تا به امروز مجبور بوده اید بعضی کارها همچون شستن، شمردن و دست زدن به اشیاء را تکرار کنید؟(Required)
66- آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار بدخوابی بوده ایدو یا چندین بار در شب از خواب بیدار شده اید؟(Required)
67- آیا از هفته گذشته تا به امروز میل شدیدی به شکستن اشیاء و خرد کردن آنها داشته اید؟(Required)
68- آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که دارای افکار و عقیدی هستید که مخصوص خودتان است و دیگران آن عقاید و افکار را ندارند؟(Required)
69- آیا از هفته گذشته تا به امروز در موقع روبرو شدن با دیگران زیاد از حد به رفتار و حرکات خود توجه داشته اید؟(Required)
70- آیا از هفته گذشته تا به امروز وقتی در جمع بوده اید و همچنین در بازار و مهمانیها احساس ناراحتی کرده اید؟(Required)
71- آیا از هفته گذشته تا به امروز حتی کارهای کوچک برایتان سخت و مشکل بوده است؟(Required)
72- آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار هول و وحشت زدگی شده اید؟
73- آیا از هفته گذشته تا به امروز در مقابل دیگران یا جمع از اینکه چیزی بخورید احساس ناراحتی کرده اید؟(Required)
74- آیا از هفته گذشته تا به امروز با مردم زیاد جر و بحث و درگیری داشته اید؟(Required)
75- آیا از هفته گذشته تا به امروز از تنها ماندن ترس و واهمه داشته اید؟(Required)
76- آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که دیگران ارزشی برای کارهایتان قائل نیستند؟(Required)
77- آیا از هفته گذشته تا به امروز حتی وقتی با دیگران بوده اید احساس تنهایی کرده اید؟(Required)
78- آیا از هفته گذشته تا به امروزگاهی طوری ناراحت و بیقرار شده اید که نتوانید یکجا آرام بگیرید؟(Required)
79- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس بی مصرفی و بدرد نخوردن داشته اید؟(Required)
80- آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که اتفاق بدی برایتان خواهد افتاد؟(Required)
81- آیا از هفته گذشته تا به امروز داد و فریاد راه انداخته اید و یا چیزهایی را پرتاب کرده اید؟
82- آیا از هفته گذشته تا به امروز ترس از افتادن و از حال رفتن در کوچه و خیابان یا در انظار مردم داشته اید؟(Required)
83- آیا از هفته گذشته تا به امروز از اینکه اگر به دیگران رو بدهید از شما سوء استفاده می کنند؟(Required)
84- آیا از هفته گذشته تا به امروز درباره امور جنسی افکاری داشته اید که شمارا نگران کند؟(Required)
85- آیا از هفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشته اید که به خاطر گناهانی که مرتکب شده اید مستوجب تنبیه و مجازات هستید؟(Required)
86- آیا از هفته گذشته تا به امروز اعتقاد و تصورات ترس آمیز داشته اید؟(Required)
87- آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که عیب و نقص مهمی در بدنتان پیدا شده است؟
88- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دراین دنیا با کسی صمیمی نیستید؟(Required)
89- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس گناه و تقصیر داشته اید؟89- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس گناه و تقصیر داشته اید؟(Required)
90- آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دچار بیماری فکری شده اید؟(Required)
پیمایش به بالا