کارگاه ها و دوره های تخصصی ویژه روانشناسان

تربیت درمانگر

 تئوری معرفی کلیه نظریات آسیب شناسی معرفی کلیه نظریات شخصیت معرفی کلیه نظریات رشد معرفی آزمون ها آموزش تئوری رویکرد ها  عملی آشنایی با فضای اتاق درمان و انجام Roll play Case Report تربیت درمانگر مبتنی بر رویکرد CBT درمان های هیجان مدار طرحواره درمانی درمان های مبتنی ذهن آگاهی درمان با رویکرد روانپویشی درمان …

تربیت درمانگر ادامه »

پیمایش به بالا