منابع کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مشاوره

منابع مجموعه مشاوره

 

آمار و روش تحقیق

1- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
3- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین

 

زبان انگلیسی

1- لغات 4000 واژه زبان انگلیسی
2-متون تخصصی روانشناسی، طالب زاده
3-کلاس عمومی و تخصصی زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

مبانی و اصول مشاوره

1- اصول و مبانی مشاوره، ساموئل گلادینگ ترجمه گنجی
2- مبانی راهنمایی و مشاوره، نوابی نژاد و همکاران (برخی فصول)
3- مبانی راهنمایی و مشاوره، شفیع آبادی
4- نظریه های انتخاب شغل، شفیع آبادی (برخی فصول)
5- کارگاه نکته و تست مبانی راهنمایی و مشاوره گروه علمی آموزشی دوپامین

 

فنون مشاوره

1- مهارتهای پایه و پیشرفته در مشاوره و روان درمانی، حسینیان و کولایی
2- مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره، دیوید گلدارد ترجمه حسینیان
3- روشها و فنون مشاوره (مصاحبه بالینی)، شفیع آبادی
4- فنون پیشرفته در مشاوره و روان درمانی، کریستین کنت
5-کارگاه نکته و تست روش ها و فنون مشاوره گروه علمی آموزشی دوپامین

 

نظریه های مشاوره و روان درمانی

1- نظریه های مشاوره و روان درمانی، جرالد کری ترجمه سید محمدی
2- نظریه های مشاوره و روان درمانی، شفیع آبادی و ناصری
3- نظریه های روان درمانی و مشاوره، شارف ترجمه فیروز بخت (برخی فصول)
4- کارگاه نکته و تست نظریه های رواندرمانی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

نظریه های شخصیت

1- نظریه های شخصیت. فیست و فیست، ترجمه یحیی سیدمحمدی
2- نظریه های شخصیت، شولتز (برخی فصول)
3- کارگاه نکته و تست نظریه های شخصیت گروه علمی آموزشی دوپامین

 

کاربرد آزمون های روانی

1- راهنمای سنجش روانی جلد 1، مارنات
2- اصول روانسنجی و روان آزمایی، پاشا شریفی
3- آزمون های روان شناختی، فتحی آشتیانی (برخی فصول)
4- کلاس کاربرد آزمون های روانی گروه علمی آموزشی دوپامین
پیمایش به بالا