منابع روان شناسی کودکان استثنایی

منابع روان شناسی کودکان استثنایی

 

آمار و روش تحقیق

1- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور
2- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور
3- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین

 

متون تخصصی به زبان انگلیسی

1- زبان تخصصی روانشناسی، تالیف یحیی سید محمدی
2- راهنمای متون روانشناسی، لیندالیل مترجم مهدی گنجی
3- متون روان شناسی، دکتر کیانوش هاشمیان
4- کلاس تخصصی زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

1- آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5، مهدی گنجی، جلد 1 و 2
2- خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک، مترجم: فرزین رضایی (برخی فصول)
3- روانشناسی کودکان استثنایی، دکتر مهدی گنجی
4- روانشناسی آموزش کودکان استثنایی، سیف نراقی و نادری(برخی فصول)
5- روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی، میلانی فر(برخی فصول)
6- دانش آموزان استثنائی، هالاهان و کافمن (برخی فصول)
7- کلاس و کارگاه آسیب شناسی روانی وکودکان استثنایی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

1- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، سیف نراقی و نادری
2- اختلالات یادگیری هالاهان، کافمن ترجمه حمید علیزاده (برخی فصول)
3- کتاب کمک آموزشی

 

روانشناسی رشد

1- نظریه های رشد، مفاهیم و کاربردها، ویلیام کرین دکتر غلامرضا خوی نژاد
2- روانشناسی رشد لورابرک جلد 1 و 2، ترجمه یحیی سید محمدی (برخی فصول)
3- روانشناسی رشد و تحول انسان، پاپالیا (برخی فصول)
4- کلاس و جزوه خلاصه نکات تکمیلی روانشناسی رشد گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانشناسی عمومی

1- زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه دکتر محمدتقی براهنی
2- زمینه روانشناسی سانتراک، ترجمه مهرداد فیروزبخت
3- روانشناسی عمومی، دکتر حمزه گنجی
4- کلاس روانشناسی عمومی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانشناسی تربیتی

1- روانشناسی پرورشی نوین ، دکتر علی اکبر سیف
2- مقدمه ای بر نظریه یادگیری، هرگنهان ترجمه دکتر علی اکبر سیف (برخی فصول)
3- روانشناسی تربیتی، دکتر پروین کدیور (برخی فصول)
4- کلاس روانشناسی تربیتی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانسنجی

1- اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف
2- اصول روانسنجی و روان آزمایی، حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی (برخی فصول)

 

پیمایش به بالا