منابع روانشناسی تربیتی

منابع روانشناسی تربیتی

آمار و روش تحقیق

1- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور

2- احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور

3- کلاس آمار و روش تحقیق گروه علمی آموزشی دوپامین

 

متون روانشناسی(به زبان انگلیسی)

1- زبان تخصصی روانشناسی، تالیف یحیی سید محمدی
2- راهنمای متون روانشناسی، لیندالیل مترجم مهدی گنجی
3- متون روان شناسی، دکتر کیانوش هاشمیان
4- کلاس تخصصی زبان انگلیسی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانشناسی رشد

1- نظریه های رشد، مفاهیم و کاربردها، ویلیام کرین دکتر غلامرضا خوی نژاد
2- روانشناسی رشد لورابرک جلد 1 و 2، ترجمه یحیی سید محمدی (برخی فصول)
3- روانشناسی رشد و تحول انسان، پاپالیا (برخی فصول)
4- کلاس و جزوه خلاصه نکات تکمیلی روانشناسی رشد گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانشناسی تربیتی

1- روانشناسی پرورشی نوین، دکتر علی اکبر سیف
2- مقدمه ای بر نظریه یادگیری، هرگنهان ترجمه دکتر علی اکبر سیف (برخی فصول)
3- روانشناسی تربیتی، دکتر پروین کدیور (برخی فصول)
4- کلاس روانشناسی تربیتی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

روانشناسی عمومی

1- زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه دکتر محمدتقی براهنی
2- زمینه روانشناسی سانتراک، ترجمه مهرداد فیروزبخت
3- روانشناسی عمومی، دکتر حمزه گنجی
4- کارگاه نکته و تست روانشناسی عمومی گروه علمی آموزشی دوپامین

 

پیمایش به بالا