معرفی مشاورین

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[button text=”آقای علی ممتاز” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”3″ depth_hover=”5″ expand=”0″ link=”https://dopamine24.com/آقای-علی-ممتاز”]

[button text=”دکتر حسین خادم” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/رزومه-آقای-حسین-خادم”]

[button text=”دکتر سیدسعید هدایتی” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/دکتر-سید-سعید-هدایتی”]

[button text=”آقای محمد گلثومیان” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/رزومه-آقای-گلثومیان”]

[button text=”دکتر احمد یوسفی” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/رزومه-آقای-احمد-یوسفی”]

[button text=”دکتر عبدالله لوشابی” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/رزومه-آقای-عبدالله-لوشابی”]

[button text=”آقای مهدی قائم پناه” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/رزومه-آقای-مهدی-قائم-پناه”]

[button text=”آقای فرید مختاری” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/رزومه-فرید-مختاری”]

[button text=”خانم آلاله عطاران” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/رزومه-خانم-آلاله-عطاران”]

[button text=”خانم انسیه برزویی” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/رزومه-خانم-انسیه-برزویی”]

[button text=”خانم سیما جوان‌محبوب” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/رزومه-خانم-سیما-جوان-محبوب”]

[button text=”خانم نازنین مسرت” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/رزومه-خانم-نازنین-مسرت”]

[button text=”مرحوم فاطمه باقری‌فر” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/رزومه-خانم-فاطمه-باقری-فر”]

[button text=”خانم سارا شیخ” color=”alert” style=”shade” size=”larger” radius=”30″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://dopamine24.com/رزومه-سارا-شیخ”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image]

[/col]

[/row]

پیمایش به بالا