تربیت درمانگر

 تئوری

 • معرفی کلیه نظریات آسیب شناسی
 • معرفی کلیه نظریات شخصیت
 • معرفی کلیه نظریات رشد
 • معرفی آزمون ها
 • آموزش تئوری رویکرد ها

 عملی

 • آشنایی با فضای اتاق درمان و انجام Roll play
 • Case Report
 • تربیت درمانگر مبتنی بر رویکرد
 • CBT
 • درمان های هیجان مدار
 • طرحواره درمانی
 • درمان های مبتنی ذهن آگاهی
 • درمان با رویکرد روانپویشی
 • درمان با رویکرد روانکاوی
 • تربیت درمانگر کودک و نوجوان
 • تربیت درمانگر زوج

مطالب این صفحه

آخرین مطالب

پیمایش به بالا