تخفیف های ویژه روز دانشجو دوپامین

 

تخفیفات ویژه کلاس های آموزشی

مجموعه روانشناسی (وزارت علوم ، وزارت بهداشت )، علوم شناختی و مشاوره

25 درصد تخفیف جشنواره برای کلاس های حضوری

50 درصد تخفیف جـشنواره بــرای کلاس های آنلاین

کــلاس آمـــار و روش تــحــقیق : قــیمت قـــبل از تــخفیـف : 750 هزارتومان

قیمت با تخفیف جشنواره: حضوری : 570 هزارتومان – آنلاین: 375 هزارتومان

مجموعه روانشناسی

کـــلاس روانــشناسی بـــالینی : قـــیمت قبل از تخــفیف : 675 هـــــزارتومان

قیمت با تخفیف جشنواره: حضوری : 449 هزارتومان – آنلاین: 340 هزارتومان

 

کـــلاس آسـیب شناسی روانی : قـــیمت قبل از تخــفیف : 675 هـــــزارتومان

قیمت با تخفیف جشنواره: حضوری : 449 هزارتومان – آنلاین: 340 هزارتومان

کـــلاس روانــشناسی رشــد : قـــیمت قــبل از تـخــفیف : 590 هـــــزارتومان

قیمت با تخفیف جشنواره: حضوری : 445 هزارتومان – آنلاین: 295هزارتومان

کلاس روانشناسی فیزیولوژیک : قـــیمت قبل از تخــفیف : 490 هـــــزارتومان

قیمت با تخفیف جشنواره: حضوری : 370 هزارتومان – آنلاین: 245 هزارتومان

مجموعه مشاوره

کلاس کاربرد آزمون های روانی : قیمت قــبل از تـخــفیف : 590 هـــزارتومان

قیمت با تخفیف جشنواره: حضوری : 445 هزارتومان – آنلاین: 295هزارتومان

مجموعه علوم شناختی

کــلاس روانــشناسی شـناختی : قیمت قــبل از تـخــفیف : 450 هـــزارتومان

قیمت با تخفیف جشنواره: حضوری : 340 هزارتومان – آنلاین: 225 هزارتومان

 

کــلاس مــبانـــی علوم اعــصاب : قیمت قــبل از تـخــفیف : 450 هـــزارتومان

قیمت با تخفیف جشنواره: حضوری : 340 هزارتومان – آنلاین: 225 هزارتومان

 

کــلاس اصــول علوم شــناختی : قـیمت قــبل از تـخــفیف : 450 هـــزارتومان

قیمت با تخفیف جشنواره: حضوری : 340 هزارتومان – آنلاین: 225 هزارتومان

پیمایش به بالا