آموزش و توانمندسازی

[button text=”نیازسنجی” style=”shade” size=”larger” radius=”99″]

گاهی می‌دانید یک جای کار مشکل دارد، ولی نمی‌دانید کجا! گاهی می‌دانید کارکنان‌تان با چالشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما نمی‌دانید چطور می‌توان این چالش را رفع کرد! برخی از مدیران مستقیماً به سراغ برگزاری چندین دوره‌ی آموزشی از پیش تعیین شده می‌روند، اما این کار چیزی جز هدر دادن وقت و هزینه به همراه ندارد. طبیعی است قبل از شروع هر کاری، البته اگر قصد دارید در آن به موفقیت برسید، باید برایش برنامه‌ریزی کنید. با مشاهده، مصاحبه، آزمون، بررسی پیشینه پژوهش و سابقه‌ی اقدامات انجام گرفته در سازمان، به خوبی می‌توان نیازهای آموزشی و گروه هدف، یعنی گروهی که به این آموزش نیاز دارند، را مشخص کرد. سپس، شاید با صرف هزینه‌ای بسیار کمتر از دوره‌های تبلیغاتی متخصص‌نماها، مشکلات سازمان را حل کنید یا عملکرد را ارتقاء دهید.

 

[button text=”برنامه‌ریزی آموزش” style=”shade” size=”larger” radius=”99″]

[divider width=”13px” height=”0px”]

[button text=”آموزش حرفه‌ای و شغلی” color=”success” style=”outline” size=”larger” radius=”99″]

نیازهای آموزشی که بر اساس فرآیند نیازسنجی مشخص می‌شوند، می‌توانند از جنس حرفه‌ای باشند. شاید مدیران سازمان‌تان نیاز دارند تعامل بهتر با یکدیگر یا با کارکنان‌شان را تمرین کنند. شاید کارکنان نیاز دارند کار با پلتفرم جدید برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد را یاد بگیرند تا در بررسی حقوق و مزایایشان خطایی رخ ندهد. شاید هم برنامه‌نویس شرکت باید با زبان دیگری آشنا شود تا پروژه‌ی جدید را با موفقیت به اتمام برساند. در هر صورت، با معرفی متخصصان مربوطه و برنامه‌ریزی دوره‌ی آموزشی، به نحوی که تا حد امکان به صرفه و کارآمد باشد، به خوبی می‌توان نیازهای آموزشی شغلی و حرفه‌ای را پاسخگو بود.

[divider width=”13px” height=”0px”]

[button text=”توانمندسازی فردی” color=”success” style=”outline” size=”larger” radius=”99″]

نیازهای آموزشی سازمان‌ها به مطالب حرفه‌ای و مهارت‌های شغلی محدود نمی‌شوند. گاهی لازم است خود افراد به سمت شکوفایی شخصی پیش برد. با دسته‌بندی کارکنان و نیازهایشان، مناسب‌ترین دوره‌ها با حضور متخصصان مجرب هر حوزه برنامه‌ریزی و برگزار می‌شوند.

 

[button text=”برگزاری دوره‌های آموزشی” color=”success” style=”shade” size=”larger” radius=”99″]

هر یک از دوره‌های آموزشی، و گاهاً بخش‌های مختلف از یک دوره‌ی آموزشی واحد، به دست مدرسان مختلف برگزار می‌شود که هر یک ممکن است از نقاط مختلف شرکت در این طرح شرکت کرده باشند. علاوه بر این، محتوای دوره‌های آموزشی، چه تخصصی و چه عمومی، نیازمند اولویت‌بندی و سازماندهی است تا بیشترین بازدهی را به دنبال داشته باشد. تدراکات جانبی دوره‌ها (از قبیل فضای برگزاری یا پذیرایی) هم که جزو ساده، هرچند ضروری، برگزاری دوره‌ها به شمار می‌روند. بنابراین، بعد از نیازسنجی، تشخیص نیازهای آموزشی و برنامه‌ریزی دوره‌ها، نوبت به برگزاری دوره‌ها می‌رسد که به اندازه‌ی تمام مراحل قبلی اهمیت دارد.

 

[button text=”فالوآپ” color=”success” style=”shade” size=”larger” radius=”99″]

آن‌چه خدمات ما را از سایر متخصصین، یا شاید بهتر است بگوییم متخصص‌نماها، متمایز می‌کند، فالوآپ دقیق نتایج دوره‌های آموزشی، هم شغلی و هم فردی، می‌باشد. این مهم به مدیران و ذی‌نفعان ضمانت می‌دهد مراحل قبلی در کمال دقت و در راستای دستیابی به اهداف مشخص برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند.

پیمایش به بالا