آزمون هوش گودیناف

آزمون گودیناف

در نقاشی کودک هر کدام یک از اجزای زیر را کشیده باشد آن را انتخاب کنید
پیمایش به بالا