آزمون ریون بزرگسال

آزمون ریون بزرگسالان

پاسخگوی گرامی در ادامه یک سری تصاویر اورده شده است که قسمتی از آن تصویر وجود ندارد. لازم است که شما با انتخاب گزینه درست هر تصویر را کامل کنید.زمان آزمون 45 دقیقه برای 60 سوال است. حتما باید به تمام سوالات پاسخ دهید. درصورتی که جواب سوالی از تست را نمی دانید، نزدیک ترین گزینه به جواب را انتخاب کنید

مشخصات فردی(Required)
گزینه های تصویر 1(Required)
گزینه های تصویر 2(Required)
گزینه های تصویر 3(Required)
گزینه های تصویر 4(Required)
گزینه های تصویر 5(Required)
گزینه های تصویر 6(Required)
گزینه های تصویر 7(Required)
گزینه های تصویر 8(Required)
گزینه های تصویر 9(Required)
گزینه های تصویر 10(Required)
گزینه های تصویر 11(Required)
گزینه های تصویر 12(Required)
گزینه های تصویر 13(Required)
گزینه های تصویر 14(Required)
گزینه های تصویر 15(Required)
گزینه های تصویر 16(Required)
گزینه های تصویر 17(Required)
گزینه های تصویر 18(Required)
گزینه های تصویر 19(Required)
گزینه های تصویر 20(Required)
گزینه های تصویر 21(Required)
گزینه های تصویر 22(Required)
گزینه های تصویر 23(Required)
گزینه های تصویر 24(Required)
گزینه های تصویر 25(Required)
گزینه های تصویر 26(Required)
گزینه های تصویر 27(Required)
گزینه های تصویر 28(Required)
گزینه های تصویر 29(Required)
گزینه های تصویر 30(Required)
گزینه های تصویر 31(Required)
گزینه های تصویر 32(Required)
گزینه های تصویر 33(Required)
گزینه های تصویر 34(Required)
گزینه های تصویر 35(Required)
گزینه های تصویر 36(Required)
گزینه های تصویر 37(Required)
گزینه های تصویر 38(Required)
گزینه های تصویر 39(Required)
گزینه های تصویر 40(Required)
گزینه های تصویر 41(Required)
گزینه های تصویر 42(Required)
گزینه های تصویر 43(Required)
گزینه های تصویر 44(Required)
گزینه های تصویر 45(Required)
گزینه های تصویر 46(Required)
گزینه های تصویر 47(Required)
گزینه های تصویر 48(Required)
گزینه های تصویر 49(Required)
گزینه های تصویر 50(Required)
گزینه های تصویر 51(Required)
گزینه های تصویر 52(Required)
گزینه های تصویر 53(Required)
گزینه های تصویر 54(Required)
گزینه های تصویر 55(Required)
گزینه های تصویر 56(Required)
گزینه های تصویر 57(Required)
گزینه های تصویر 58(Required)
گزینه های تصویر 59(Required)
گزینه های تصویر 60(Required)
نام
پیمایش به بالا